LinkedIn Facebook

Algemene Voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden © (versie 1.0, maart 2011)

 

KockConsult
Tooropstraat 173
6521 NL  Nijmegen
Tel: 06 – 48 16 33 14
Kamer van Koophandel-nr. 52157202

BTW-nr. NL.1717.69.843.B01

 

ter inzage gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Nijmegen.

 

Artikel 1.  Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. KockConsult: de eenmanszaak gevestigd te Nijmegen en ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52157202 te Nijmegen, tevens de gebruiker van deze algemene voorwaarden;
b. Opdrachtnemer: KockConsult;
c. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die, voor zichzelf of namens een derde, de Opdrachtnemer verzoekt of hem opdracht verstrekt om bepaalde werkzaamheden, danwel diensten, te (doen) verrichten betreffende (juridisch) advies, rechtskundige bijstand, incasso of anderszins, zowel in als buiten rechte, en welke opdracht door de Opdrachtnemer expliciet of stilzwijgend is geaccepteerd;
d. Opdracht: de in onderling overleg tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer bepaalde en overeengekomen werkzaamheden of diensten die door de Opdrachtnemer verricht moeten worden en de voorwaarden waaronder dit moet gebeuren;
e. Advies en Bijstand: het geven van (juridische) adviezen, het controleren en opstellen van algemene voorwaarden, het verlenen van rechtskundige bijstand, het voeren van onderhandelingen en gerechtelijke procedures, alsmede alle andere daarmee verband houdende werkzaamheden, en de afwikkeling van executoriale titels;
f. Incasso: de werkzaamheden die beogen buitengerechtelijke betaling (incassering) te verkrijgen van gepretendeerde vorderingen;
g. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever;
h. Partijen: de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer gezamenlijk.

 

Artikel 2.  Algemeen en toepassing van de voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, rechtsverhoudingen, opdrachten en overeenkomsten tussen KockConsult en de Opdrachtgever(s) respectievelijk diens rechtsopvolger(s).
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op opdrachten en overeenkomsten met KockConsult, voor de uitvoering waarvan door KockConsult derden (dienen te) worden betrokken.
3. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn voor KockConsult slechts bindend wanneer deze door KockConsult uitdrukkelijk zijn aanvaard, met schriftelijke bevestiging.
4. De toepasselijkheid van eventuele standaard of algemene voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk vervallen, nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. KockConsult en de Opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de vervallen, nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
8. Indien KockConsult niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat KockConsult in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 3.  Offertes en aanbiedingen
1. Offertes en aanbiedingen van KockConsult zijn gebaseerd op de informatie die door de Opdrachtgever is gegeven. De Opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle voor de opzet, uitvoering en afronding van de opdracht essentiële informatie heeft gegeven.
2. Alle offertes en aanbiedingen van KockConsult zijn vrijblijvend, dertig dagen geldig en gelden slechts als een uitnodiging tot het plaatsen en/of verstrekken van een opdracht, tenzij in de offerte of aanbieding anders schriftelijk bepaald is.
3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen van overheidswege en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen kantoorkosten, verschotten, reis-, porti- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4. KockConsult kan niet aan zijn offerte of aanbieding worden gehouden indien de Opdrachtgever/wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
5. Indien de aanvaarding van een opdracht (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod, is KockConsult daaraan niet gebonden. De opdracht of overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij KockConsult anders aangeeft.
6. Een samengestelde prijsopgave verplicht KockConsult niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
7. Offertes en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

Artikel 4.  Contractsduur, uitvoeringstermijnen en uitvoering
1. Een overeenkomst komt tot stand, nadat de opdracht door KockConsult is aanvaard. Een aan KockConsult verstrekte opdracht geldt in ieder geval als aanvaard indien dit schriftelijk aan de Opdrachtgever is bevestigd of wanneer KockConsult is aangevangen met de uitvoering van de opdracht. KockConsult is altijd bevoegd een opdracht te weigeren, eventueel zonder opgave van reden.
2. De overeenkomst tussen KockConsult en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
3. Is binnen de looptijd van de opdracht voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever KockConsult derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. KockConsult dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
4. Door het geven van een opdracht wordt KockConsult door de Opdrachtgever gemachtigd om in diens naam alle werkzaamheden en acties te ondernemen die naar het inzicht van KockConsult het meest geëigend zijn om te komen tot een correcte en spoedige afwikkeling.
5. Na aanvaarding van de opdracht kan de Opdrachtgever uitsluitend na overleg met KockConsult rechtstreeks regelingen treffen c.q. afspraken maken met een wederpartij of debiteur. Indien geen overleg wordt gepleegd, zal KockConsult - bij intrekking van de opdracht – het overeengekomen tarief en de gemaakte kosten en verschotten integraal in rekening brengen bij de Opdrachtgever.
6. KockConsult zal de werkzaamheden in het kader van de opdracht als goed lasthebber en naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen uitvoeren. KockConsult verricht de werkzaamheden geheel zelfstandig en de Opdrachtgever is alleen bevoegd aanwijzingen te geven die betrekking hebben op de uitvoering van de opdracht.
7. KockConsult heeft het recht (bepaalde) werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
8. KockConsult aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die door derden worden verricht, voor zover deze zelf een overeenkomst met de Opdrachtgever zijn aangegaan.
9. Indien door KockConsult, of door KockConsult ingeschakelde derden, in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door KockConsult in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals kantoor-, post- en telefoon- en Internetfaciliteiten alsmede secretariële ondersteuning.
10. KockConsult is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
11. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan KockConsult de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 

Artikel 5.  Uitvoering van opdracht tot Incasso
Inzake een opdracht tot Incasso geldt specifiek nog het volgende:
1. De Opdrachtgever zal, na het verstrekken van de incasso-opdracht aan KockConsult, met betrekking tot de overgedragen vordering geen incasso-activiteiten meer ontplooien en is gehouden om de debiteur door te verwijzen naar KockConsult aangaande de opdracht.
2. De Opdrachtgever heeft aanspraak op de door KockConsult ter zake de overgedragen vordering ontvangen aflossingen op hoofdsommen en renten, verminderd met de aan KockConsult toekomende tarieven en de door of namens KockConsult gemaakte kosten en/of verschotten.
3. Er is sprake van betaling (incassering) wanneer de debiteur (een deel van) de vordering aan KockConsult dan wel rechtstreeks aan de Opdrachtgever, dan wel aan derden ten behoeve van de Opdrachtgever heeft voldaan. Met betaling wordt gelijkgesteld een door debiteur of derde tegenover de Opdrachtgever op zich genomen en door de Opdrachtgever geaccepteerde tegenprestatie of compensatie, ter voldoening van de ter incasso gegeven opdracht.
4. Betalingen strekken eerst ter dekking van door of namens KockConsult gemaakte kosten en/of verschotten en komen als zodanig direct aan KockConsult toe.
5. De Opdrachtgever is verplicht KockConsult onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen als die betaling ontvangt, een creditnota verzendt of goederen retour ontvangt, dan wel van iedere andere omstandigheid die een verandering van het te incasseren bedrag teweegbrengt, nadat de vordering aan KockConsult uit handen is gegeven. Bij niet tijdige melding van een ontvangen betaling, komen de eventueel daardoor nodeloos gemaakte kosten en verschotten voor rekening van de Opdrachtgever.
6. Behoudens specifieke (andersluidende) afspraken tussen KockConsult en de Opdrachtgever zal KockConsult maandelijks tussentijds, op portefeuilleniveau, de door hem ontvangen betalingen aan de Opdrachtgever afdragen onder aftrek van het conform deze voorwaarden aan KockConsult toekomende, zulks met een minimum van € 500,= (zegge: vijfhonderd euro) per dossier.
7. In alle gevallen, waarin een vordering geheel of gedeeltelijk oninbaar blijkt, is de Opdrachtgever aan KockConsult verschuldigd de door deze gemaakte kosten en verschotten en een voor zijn werkzaamheden naar redelijkheid en billijkheid te bepalen bedrag, waarbij dan wordt gekeken naar de toepasselijke tarieven uit artikel 8, tenzij anders tussen KockConsult en de Opdrachtgever is overeengekomen.
8. KockConsult kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen in en buiten rechte van niet gerechtvaardigde vorderingen, welke aan KockConsult ter incasso werden overdragen. Evenmin kan KockConsult aansprakelijk worden gehouden voor gevolgen van onderzoek en recherche, op grond waarvan, door wie dan ook, foutieve beslissingen zijn genomen. Het aanvaarden van een opdracht tot Incasso geschiedt uitdrukkelijk met uitsluiting van iedere vorm van aansprakelijkheid voor KockConsult.
9. De buitengerechtelijke, alsmede de gerechtelijke incasso, geschiedt voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

 

Artikel 6.  Bewijs-, informatie en gegevensverstrekking
1. De Opdrachtgever verbindt zich, zoveel mogelijk medewerking te verlenen aan het uitvoeren van een verstrekte opdracht.
2. De Opdrachtgever verstrekt KockConsult tijdig en volledig (kopieën van) alle bewijsstukken, documenten, informatie, correspondentie en contacten, die nodig zijn voor een goede beoordeling en uitvoering van de opdracht en draagt er zorg voor dat alle stukken en gegevens, waarvan KockConsult aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en volledig aan KockConsult worden verstrekt.
3. Indien de Opdrachtgever na het tijdstip van het verstrekken van de opdracht aanvullende stukken of gegevens ontvangt of ter beschikking krijgt, zal hij deze onverwijld aan KockConsult verstrekken.
4. De Opdrachtgever garandeert de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens en bewijsstukken.
5. De door Opdrachtgever gepretendeerde rechtsvorderingen zijn te allen tijde gebaseerd op de waarheid.
6. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan KockConsult zijn verstrekt, heeft KockConsult het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoering vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan KockConsult ter beschikking heeft gesteld.
7. KockConsult is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat KockConsult is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
8. Wanneer de Opdrachtgever aan KockConsult informatiedragers, elektronische bestanden of bijvoorbeeld software verstrekt, garandeert deze dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 7.  Wijziging overeenkomst en prijswijziging
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan nodig is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. KockConsult zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de eventueel oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
2. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is KockConsult gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door KockConsult en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van KockConsult op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
3. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan KockConsult een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden.
4. Indien KockConsult met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is KockConsult niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

 

Artikel 8.  Tarieven en provisies
1. Alle bedragen en tarieven zijn in euro’s en exclusief de daarvoor verschuldigde omzetbelasting (BTW).
2. Voor een opdracht tot Advies en Bijstand geldt het volgende:
a) Wanneer partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, stelt KockConsult zijn honorarium vast volgens een tarief per uur.
b) In het uurtarief van KockConsult zijn inbegrepen de kosten van kantoorfaciliteiten, secretariële werkzaamheden, post- en telefoongebruik, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
c) Alle additionele kosten en verschotten ten behoeven van de opdracht, zoals reis- en verblijfkosten, deurwaarderskosten, griffierechten, advocaatkosten, komen integraal voor rekening van de Opdrachtgever.
d) Kosten die niet verhaalbaar zijn op de debiteur of wederpartij, bijvoorbeeld omdat ze door de rechter in een procedure zijn afgewezen, worden bij de Opdrachtgever in rekening gebracht.
3. Voor een opdracht tot Incasso geldt het volgende:
a) In alle zaken, waarin KockConsult een incassodossier aanlegt en de gegevens van de zaak in de administratie verwerkt, is de Opdrachtgever aan KockConsult een basisvergoeding van € 25,= (zegge: vijfentwintig euro) verschuldigd.
b) KockConsult zal de kosten van de incasso, in de vorm van een provisie, zoveel mogelijk op de debiteur van de Opdrachtgever verhalen.
c) Voor de incassowerkzaamheden wordt aan de debiteur in rekening gebracht datgene wat conform de tussen de Opdrachtgever met die debiteur gesloten overeenkomst en eventueel daarop van toepassing zijnde algemene voorwaarden, gevorderd mag worden. Indien contractueel tussen de Opdrachtgever en debiteur niet is overeengekomen welke kosten bij incasso aan debiteur in rekening worden gebracht, zullen de kosten als hierna in rekening worden gebracht.
d) KockConsult zal de debiteur voor de incassowerkzaamheden een provisie in rekening brengen overeenkomstig het toepasselijke tarief uit het ‘Rapport Voorwerk II’ over de ter incasso gestelde vordering, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. De tarieven van ‘Rapport voorwerk II’ zijn opvraagbaar bij KockConsult.
e) Indien KockConsult echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking.
f) Het staat het KockConsult vrij een incasso-opdracht geheel of gedeeltelijk te retourneren wegens oninbaarheid. De Opdrachtgever is in dat geval slechts een provisie verschuldigd over het eventueel (deels) geïncasseerde bedrag.
g) Indien de Opdrachtgever een incasso-opdracht beëindigt, intrekt, buiten KockConsult om een betalingsregeling en/of een schikking treft met de debiteur, dan wel van verdere incassobehandeling afziet, is KockConsult gerechtigd over de ter incasso gestelde vordering incassokosten in rekening te brengen als ware de vordering volledig geïncasseerd.

 

Artikel 9.  Betalingsvoorwaarden en incasso
1. De Opdrachtgever vergoedt de overeengekomen tarieven en kosten op basis van de door KockConsult verzonden factuur. KockConsult zal bij de factuur een specificatie van de gefactureerde bedragen voegen.
2. KockConsult is gerechtigd om periodiek te factureren alsmede een voorschotbetaling aan de Opdrachtgever te vragen voor door KockConsult te verrichten werkzaamheden en zal vervolgens eerst verplicht zijn tot (verder) presteren, nadat de Opdrachtgever de periodieke of voorschotbetaling heeft voldaan.
3. Betaling dient steeds te geschieden, zonder enige aftrek of verrekening, binnen twee weken na factuurdatum, op een door KockConsult aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door KockConsult aangegeven.
4. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties en klachten over de verrichte werkzaamheden schorten de betalingsverplichting niet op.
5. De Opdrachtgever is nimmer bevoegd of gerechtigd tot verrekening van het door hem aan KockConsult verschuldigde, tenzij KockConsult hem hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.
6. De kosten van een betalingsherinnering, aanmaning en sommatie bedragen elke keer € 25,= (zegge: vijfentwintig euro) en zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
7. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling en van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% (zegge: een procent) per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag, waarbij een deel van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. Alsdan is Opdrachtgever tevens aansprakelijk voor alle buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke kosten worden geacht tenminste 15% (zegge: vijftien procent) van de hoofdsom te bedragen, met een minimum van € 50,= (zegge: vijftig euro).
8. Blijft betaling langer dan een maand uit, dan kan KockConsult de (verdere) uitvoering van de opdracht opschorten totdat de factuur volledig voldaan is, inclusief de opengevallen en de lopende rente en de kosten.
9. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of (aanvraag van) surseance van betaling van de Opdrachtgever, zijn de vorderingen van KockConsult op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
10. KockConsult is gerechtigd om een aan een Opdrachtgever verschuldigd bedrag overeenkomstig de wettelijke bepalingen te verrekenen met haar opeisbare vordering op diezelfde Opdrachtgever.
11. KockConsult heeft het recht de door de Opdrachtgever gedane betalingen in mindering te brengen van de kosten, vervolgens van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de oudste vordering en de lopende rente. KockConsult kan - zonder daardoor in verzuim te komen - een aanbod tot betaling weigeren, als de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. KockConsult kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, als daarbij niet ook de kosten en de opengevallen en de lopende rente worden voldaan.
12. Bij het niet nakomen van de verplichtingen door de Opdrachtgever, zijn alle kosten die zijn gemaakt om te kunnen vorderen voor de Opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke.

 

Artikel 10.  Afsluiting opdracht en tussentijdse opzegging
1. De overeenkomst en de opdracht eindigen steeds gelijktijdig, zodat bij beëindiging van de opdracht ook steeds de overeenkomst eindigt.
2. De opdracht is financieel gezien afgesloten als de afrekening door de Opdrachtgever is goedgekeurd. De Opdrachtgever moet hierover binnen veertien dagen na factuurdatum berichten. Reageert de Opdrachtgever niet binnen deze termijn, dan gaat KockConsult ervan uit dat de afrekening is goedgekeurd.
3. Partijen kunnen de overeenkomst, gedurende de looptijd, eenzijdig beëindigen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
4. Voortijdige beëindiging moet gemotiveerd en schriftelijk bevestigd worden.
5. Bij opzegging door de Opdrachtgever, zal KockConsult de (uitbesteedde) werkzaamheden die werden verricht, vermeerderd met de eventuele kosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden, worden onder voorbehoud ter beschikking gesteld aan de Opdrachtgever.
6. Bij voortijdige beëindiging door de Opdrachtgever zal KockConsult, desgevraagd en in overleg, zorgen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor KockConsult extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.
7. Indien KockConsult tot opzegging overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

 

Artikel 11.  Opschorting en ontbinding van de overeenkomst
1. KockConsult is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst op te zeggen of te ontbinden, indien :
a. de Opdrachtgever een of meer verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
b. na het sluiten van de overeenkomst KockConsult ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen of;
c. door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van KockConsult kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
2. Voorts is KockConsult bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van KockConsult kan worden gevergd.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van KockConsult op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien KockConsult de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en de overeenkomst.
4. Indien de beëindiging van de overeenkomst aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is KockConsult gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
5. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is KockConsult gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
6. In geval van het staken van de bedrijfsactiviteiten, liquidatie, van (aanvraag van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het KockConsult vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechtelijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk op te zeggen danwel de overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van KockConsult op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
7. Indien KockConsult tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

 

Artikel 12.  Klachten en onderzoek
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden moet de Opdrachtgever onmiddellijk, doch in elk geval binnen twee weken na afronding van de betreffende werkzaamheden danwel uiterlijk binnen twee weken na factuurdatum, schriftelijk en gemotiveerd melden aan KockConsult, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak jegens KockConsult ter zake van klachten en fouten komt te vervallen. De ingebrekestelling moet een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming bevatten, zodat KockConsult er adequaat op kan reageren. De Opdrachtgever dient KockConsult in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
2. KockConsult kan slechts klachten in behandeling nemen indien de Opdrachtgever niet zelf werkzaamheden met betrekking tot de klacht heeft uitgevoerd danwel laten uitvoeren.
3. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van KockConsult daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.
4. Indien een klacht terecht is, heeft KockConsult het recht de betreffende werkzaamheden opnieuw te (laten) verrichten zoals is overeengekomen, alles binnen een redelijke termijn, tenzij dit aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste moet de Opdrachtgever alsdan schriftelijk kenbaar maken.

 

Artikel 13.  Overmacht
1. KockConsult is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe tijdelijk of blijvend gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop KockConsult geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor KockConsult niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van derden of KockConsult en ziekte en/of arbeidsongeschiktheid daaronder begrepen.
KockConsult heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat KockConsult zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. KockConsult kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Voorzoveel KockConsult ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is KockConsult gerechtigd om dat gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 14.  Aansprakelijkheid
1. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens KockConsult gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van KockConsult daardoor direct of indirect ontstaan.
2. Indien KockConsult aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
3. Voor aanvaarde opdrachten heeft KockConsult een inspanningverplichting en kan dus is nooit gehouden worden aan en aansprakelijk zijn voor een bepaald niet behaald (incasso)resultaten. Hij is alleen aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van opdrachten.
4. KockConsult is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat KockConsult is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
5. KockConsult is niet aansprakelijk voor schade door derden geleden, of nog door
derden te lijden ten gevolge van handelingen die ten behoeve van het uitvoeren van de opdracht zijn verricht.
6. Indien KockConsult aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van KockConsult beperkt tot maximaal het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
7. In afwijking van het voorgaande lid van dit artikel is, bij een opdracht met een looptijd langer dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
8. De aansprakelijkheid van KockConsult is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
9. KockConsult is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
10. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van KockConsult aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan KockConsult toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. KockConsult is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde inkomsten, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
11. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden alleen indien de schade niet te wijten is aan opzet of grove schuld van KockConsult.
12. De Opdrachtgever kan binnen twee maanden nadat de opdracht is afgerond schriftelijk beroep doen op een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht.

 

Artikel 15.  Vrijwaring
1. De Opdrachtgever vrijwaart KockConsult voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan KockConsult toerekenbaar is. Indien KockConsult uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden KockConsult zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is KockConsult, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van KockConsult en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
2. Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor alle eigen verplichtingen ingevolge de belasting- en sociale zekerheidswetgeving en vrijwaart KockConsult volledig voor alle aanspraken ontstaan door de uitvoering van de opdracht, van onder andere de fiscus en andere instellingen terzake van voornoemde verplichtingen. Alle kosten, boetes en schades komen volledig voor rekening van de Opdrachtgever.

 

Artikel 16.  Geheimhouding
1. Partijen zijn, behoudens wettelijke verplichting tot openbaarmaking, verplicht vertrouwelijke informatie die zij in het kader van een opdracht hebben verkregen, geheim te houden zowel gedurende, als voor onbeperkte duur na afloop van deze overeenkomst. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit de (soort) informatie.
2. Moet KockConsult volgens een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, vertrouwelijke informatie aan - door de wet of de bevoegde rechter aangewezen - derden verstrekken en kan hij zich niet beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is hij niet verplicht tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd de opdracht te ontbinden op grond van de schade die hierdoor is ontstaan.

 

Artikel 17.  Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door KockConsult in het kader van de overeenkomst geleverde zoals ook ontwerpen, concepten, schetsen, tekeningen, modellen, methodieken, werkwijzen en instrumenten software en (elektronische) bestanden, blijven eigendom van KockConsult totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met KockConsult gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
2. Het door KockConsult geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

 

Artikel 18.  Intellectuele eigendom
1. KockConsult behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
2. Alle producten, (elektronische) modellen, methodieken, werkwijzen en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door KockConsult voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van KockConsult. Verveelvoudiging, publicatie of andere vormen van openbaarmaking of exploitatie hiervan, kan alleen na schriftelijke toestemming van KockConsult.
3. Alle door KockConsult verstrekte (elektronische) stukken, zoals emailberichten, brieven, contracten, processtukken, rapporten, adviezen, opdrachten en concepten mag de Opdrachtgever voor zichzelf gebruiken. Het is de Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden deze niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KockConsult te verveelvoudigen, openbaar te (laten) maken of ter kennis van derden te (laten) brengen, tenzij iets anders uit de stukken blijkt.
4. KockConsult heeft het recht de door de uitvoering van de overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 19.  Overig
1. Gedurende de opdracht en tot een jaar na afronding van de opdracht, mag de Opdrachtgever professionals die namens of vanuit KockConsult bij de uitvoering betrokken zijn geweest, geen betaalde werkzaamheden (al dan niet op basis van een dienstverband) aanbieden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KockConsult.
2. In geval van overtreding van dit verbod verbeurt KockConsult zonder nadere ingebrekestelling aan de Opdrachtgever een onmiddellijke opeisbare boete ter keuze van KockConsult van € 25.000,= (zegge: vijfentwintigduizend euro), per overtreding dan wel € 500,= (vijfhonderd euro), per dag of een gedeelte van een dag gedurende welke de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van KockConsult om vergoeding van een hogere schade te vorderen.

 

Artikel 20.  Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij KockConsult partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar is gevestigd of woonplaats heeft.
2. De bevoegde rechter in de vestigingsplaats van KockConsult is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft KockConsult het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
3. In geval van geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 21.  Vindplaats en wijziging voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Nijmegen en treden in werking op 1 maart 2011.
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met KockConsult.

 

 

 

KockConsult
Tooropstraat 173
6521 NL  Nijmegen
Tel: 06 – 48 16 33 14
Kamer van Koophandel-nr. 52157202

BTW-nr. NL.1717.69.843.B01

 

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn hier te downloaden als PDF-bestand.

(U kunt een PDF-bestand openen en inzien met 'Acrobat Reader'. Dit programma is gratis te downloaden van de website van Adobe.)